Atjaunot paroli

Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība (SKAB), arī zināma kā Harē Krišna kustība, ietver 500 lielākos centrus, tempļus, lauku kopienas, gandrīz 100 Biedrībai piederošas veģetārās kafejnīcas, tūkstošiem namahatas jeb vietējās tikšanās grupas, plaša spektra projektus, kā arī miljoniem draudzes locekļus visā pasaulē. Neskatoties uz to, ka SKAB uz vispasaules skatuves atrodas mazāk kā 50 gadus, tā ir ievērojami augusi kopš to 1966. gadā Ņujorkā dibināja Viņa Dievišķā Žēlastība A.Č. Bhaktivēdānta Svāmī Prabhupāda. 

 

SKAB pārstāv Gaudīja Vaišnavismu -- monoteistisku tradīciju, kas ir vediskās jeb hinduistu kultūras daļa. Kustības filozofija balstās uz tādiem sanskrita svētajiem rakstiem kā Bhagavad-gītu un Bhagavat Puranu jeb Šrīmad Bhāgavatamu. Šie ir vēsturiski bhakti jogas svētie raksti, kas mums māca, ka visu dzīvo būtņu galējais mērķis ir atmodināt viņos dusošo sākotnējo mīlestību uz Dievu jeb Kungu Krišnu -- “visupievilcīgo”.

Dievu visā pasaulē dēvē dažādos vārdos, tai skaitā par Allahu, Jehovu, Jahvi, Rāmu u.c. SKAB bhaktas skandina Dieva svētos vārdus -- mahā mantru jeb diženo atbrīves dziesmu: Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē/Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē.


Daudzi pasaulē labi zināmi akadēmiķi ir izcēluši SKAB autentiskumu. Hārvardas Universitātes “Salīdzinošās reliģijas un Indijas studiju” profesore Diāna Eka (Diana Eck) par Harē Krišna kustību ir teikusi šādus vārdus: “[..]tradīcija, kas ieņem cilvēces garīgajā dzīvē godājamu vietu”. 1980. gados doktors A. L. Bašam (A. L. Basham), viena no autoritātēm pasaulē Indijas vēstures un kultūras jomā, rakstīja, ka “tā [Biedrība] mazāk kā 20 gados gandrīz ne no nekā izauga par visos rietumos pazīstamu kustību. Šī, manuprāt, ir laiku zīme un vērā ņemams notikums rietumu pasaules vēsturē”.

Kas ir SKAB?

Gan zinātnieki, gan garīgie līderi ir atzinīgi novērtējuši SKAB dibinātāja Šrīlas Prabhupādas ievērības cienīgo sasniegumu pasniegt Indijas vaišnavu garīgo kultūru mūsdienu rietumu un vispasaules interesentiem tiem pieņemamā formā.

SKAB biedri praktizē bhakti jogu savās mājās, kā arī piedalās dievkalpojumos tempļos. Biedri arī sludina bhakti jogu jeb Krišnas apziņu, organizējot festivālus, izpildītājmākslas pasākumus, jogas seminārus, publisku Dieva svēto vārdu skandēšanu, kā arī izplatot Biedrības grāmatas. SKAB locekļi tāpat ir atvēruši slimnīcas, skolas, koledžas, ekociematus, bezmaksas ēdiena izdales punktus un citas iestādes, kas ir bhakti jogas prakses būtiska sastāvdaļa.